നിങ്ങൾ കോയമ്പത്തൂരിൽ സർക്കാർ ജോലി അന്വേഷിക്കുകയാണോ? തമിഴ്നാട് അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി (TNAU) യുവ പ്രൊഫഷണലുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവസാന തീയതിക്ക് മുമ്പ് ഓൺലൈനായി/ഓഫ്‌ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. ഒരു ജോലിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം യോഗ്യതയാണ്. യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ. TNAU ബിഎസ്‌സി പൂർത്തിയാക്കിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ TNAU യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. TNAU റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 2 ആണ്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം 20,000 – 20,000 രൂപ ശമ്പള വരെ ലഭിക്കും. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 16/03/2023-ന് TNAU റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023-ന് വാക്ക്-ഇൻ ചെയ്യാം. അഭിമുഖത്തിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.