തമിഴ്നാട് അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി (ടിഎൻഎയു) സീനിയർ റിസർച്ച് ഫെല്ലോ തസ്തികയിലേക്ക് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകൾ തേടുന്നു. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ tnau.ac.in ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. TNAU സീനിയർ റിസർച്ച് ഫെല്ലോ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023-ന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2023 മാർച്ച് 29 വരെ ആണ്. സീനിയർ റിസർച്ച് ഫെല്ലോ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മിനിമം യോഗ്യത എം.എസ്.സി. പ്രസക്തമായ മേഖലയിൽ. യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് കാണുക. ടിഎൻഎയുവിൽ സീനിയർ റിസർച്ച് ഫെല്ലോയുടെ ആകെ ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 1 ആണ്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് 25,000 – 31,000. രൂപ പ്രതിമാസം ശമ്പളം വാഗ്ദാനം ചെയ്യും. ടിഎൻഎയുവിലെ സീനിയർ റിസർച്ച് ഫെല്ലോ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ജോലി സ്ഥലം കോയമ്പത്തൂർ ആണ്. സീനിയർ റിസർച്ച് ഫെല്ലോ തസ്തികയിലേക്ക് 2023 മാർച്ച് 29-ന് TNAU ഒരു വാക്കിൻ അഭിമുഖം നടത്തും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും വിജ്ഞാപനത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കിൻ നടപടിക്രമം പിന്തുടരാനും കഴിയും.