ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് തരംതാഴ്ത്തിയാൽ, ടിക്കറ്റിന്റെ വിലയുടെ 75% വരെ എയർലൈനുകൾ തിരികെ നൽകും
വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കൽ, ബോർഡിംഗ് നിഷേധിക്കൽ, വിമാനങ്ങളുടെ കാലതാമസം എന്നിവ കാരണം യാത്രക്കാർക്ക് എയർലൈനുകൾ നൽകേണ്ട സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ആവശ്യകത (സിഎആർ) ചട്ടങ്ങളിൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ (ഡിജിസിഎ) ഭേദഗതി വരുത്തി. സ്വമേധയാ തരംതാഴ്ത്തപ്പെടുകയും താൻ വാങ്ങിയ ടിക്കറ്റിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന ക്ലാസിൽ കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് ഓൺലൈനായി തിരിച്ചടവ് ലഭിക്കാൻ ഭേദഗതി അനുവദിക്കുമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

2022 ഡിസംബറിൽ, വിമാനക്കമ്പനികൾ അത്തരം ടിക്കറ്റുകളുടെ മുഴുവൻ വിലയും നികുതി ഉൾപ്പെടെ തിരികെ നൽകണമെന്നും മുകളിൽ പറഞ്ഞ യാത്രക്കാരന് ലഭ്യമായ അടുത്ത ക്ലാസിൽ സൗജന്യ ഫ്ലൈറ്റ് നൽകണമെന്നും ഡിജിസിഎ നിർദ്ദേശിച്ചു