2019-ൽ ഡൽഹിയിലെ മീസിൽസ്-റുബെല്ല വാക്സിനേഷൻ പ്രചാരണം കോടതിയലക്ഷ്യത്തെ തുടർന്ന് നിർത്തിവച്ചു. എന്നാൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഇപ്പോൾ തങ്ങളുടെ ആശുപത്രികളിലൂടെയും ഡിസ്പെൻസറികളിലൂടെയും കുട്ടികൾക്ക് കുത്തിവയ്പ്പ് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു. കോടതിയലക്ഷ്യക്കേസ് മൂലം നിർത്തിവെച്ച പ്രചാരണം ഇപ്പൊൾ നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം ആരോഗ്യവകുപ്പ് ആരംഭിച്ചു. ആറ് മാസത്തിനും അഞ്ച് വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വാക്‌സിനേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ വാക്‌സിനേഷൻ നൽകാനുള്ള ഒരു മാസത്തെ ക്യാമ്പയ്‌ൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ആരംഭിച്ചു. ഡൽഹി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അഞ്ചാംപനി കേസുകൾ വർധിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രചാരണം […]