വിയർപ്പ് സാമ്പിളുകളിൽ നിന്ന് കോവിഡ്-19 കണ്ടെത്താനാകുന്ന ബയോസെൻസർ വികസിപ്പിച്ച് ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിലെ ക്വാണ്ട കാൽക്കുലസിലെ മുതിർന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനായ അമിത് ദുബെ.ഗ്രഹത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ കൃത്യമായ, വിശ്വസനീയമായ അൾട്രാ-സ്മോൾ ഗോൾഡ് നാനോക്ലസ്റ്ററുകൾ സൃഷ്ടിച്ചതായി അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.തൊണ്ടയിലൂടെയോ മൂക്കിലു ടെയോ അല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിയർപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് COVID-19 തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും എന്ന് അമിത് ദുബെ അവകാശപ്പെടുന്നു.