എംആർഎൻഎ വാക്സിനുകൾ മരണം ഉൾപ്പെടെ, പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കൾക്കിടയിൽ ഗുരുതരമായ ദോഷം വരുത്തുന്നു. എംആർഎൻഎ വാക്സിനുകൾ പെട്ടെന്നുള്ള ഹൃദയസ്തംഭനത്തിന് കാരണമാണ്. എംആർഎൻഎ വാക്സിനുകൾ മയോകാർഡിറ്റിസിനും ഹൃദയവീക്കത്തിനും കാരണമാകുന്നു.വാക്സിൻ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വാക്സിൻ പിൻവലിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാവുകയാണ്.വാക്സിൻ സ്വികരിച്ചു മരിച്ച ആളുകളുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ധാരാളം കേസുകളിൽ, വാക്സിൻ-ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് മയോകാർഡിറ്റിസ് മൂലമാണ് മരണം സംഭവിച്ചതെന്നതിന് ശക്തമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ട് . അതിനാൽ ഈ മെഡിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ച് എല്ലാ എംആർഎൻഎ […]