നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ ഒരു കരിയർ അന്വേഷിക്കുകയാണോ? അതെ എങ്കിൽ, ഇതാ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു നല്ല വാർത്ത. ഇന്ത്യൻ ആർമി നിലവിൽ 2023-ലെ വിവിധ അഗ്നിവീർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് ഒരു മികച്ച അവസരമാണ്. ഇന്ത്യൻ ആർമി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023-ന് അപേക്ഷിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇന്ത്യൻ ആർമി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ആവശ്യമായ യോഗ്യതകൾ നേടിയിരിക്കണം. ഐ.ടി.ഐ., 12, 10, 8 പാസ്സായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അഗ്നിവീർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് […]