ഐഐഎം കോഴിക്കോട് ഫയർ സേഫ്റ്റി സൂപ്പർവൈസർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഐഐഎം കോഴിക്കോട് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023-ന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 20/03/2023 ആണ്, ജോലി സ്ഥലം കോഴിക്കോട് ആണ്. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഫയർ സേഫ്റ്റി സൂപ്പർവൈസർ ഒഴിവിലേക്ക് iimk.ac.in ൽ ഓൺലൈനായോ ഓഫ്‌ലൈനായോ അപേക്ഷിക്കാം. ഐഐഎം കോഴിക്കോട് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023-ന് അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഡിപ്ലോമ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം. യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. യോഗ്യരായ […]