മൃഗങ്ങളിലെ ആഗോള ആന്റിബയോട്ടിക് ഉപയോഗം 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 13% കുറഞ്ഞു; എന്നാൽ പ്രാദേശിക അസമത്വങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു

2017 മുതൽ 2019 വരെയുള്ള മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ മൃഗങ്ങളിലെ ആന്റിമൈക്രോബയലുകളുടെ ആഗോള ഉപയോഗം 13 ശതമാനം കുറഞ്ഞുവെന്ന് വേൾഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ അനിമൽ ഹെൽത്ത് അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ ആൻറിബയോട്ടിക് ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏഴാമത്തെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞു. മൃഗങ്ങളിലെ ആന്റിമൈക്രോബയൽ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് സ്ഥിരമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത 80 രാജ്യങ്ങൾ നൽകിയ ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് വിശകലനം. എന്നിരുന്നാലും, റിപ്പോർട്ട് പ്രാദേശിക വ്യത്യാസങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു: ഏഷ്യ, ഫാർ ഈസ്റ്റ്, ഓഷ്യാനിയ, യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 49 രാജ്യങ്ങൾ ആന്റിമൈക്രോബയലുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള കുറവ് റിപ്പോർട്ട് …

മൃഗങ്ങളിലെ ആഗോള ആന്റിബയോട്ടിക് ഉപയോഗം 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 13% കുറഞ്ഞു; എന്നാൽ പ്രാദേശിക അസമത്വങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു Read More »