നിയമസഭയുടെ ബജറ്റ് സമ്മേളനം ഇന്ന് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ വിലക്കയറ്റം നേരിടാൻ ബാലഗോപാൽ 2,000 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. കേരളം വളർച്ചയുടെ സമൃദ്ധിയുടെയും പാതയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. സംസ്ഥാനം കൊവിഡ് വെല്ലുവിളികളെ ധീരമായി അതിജീവിച്ചെന്ന് ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞു.