കോഴിക്കോട് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്‌മെന്റിൽ (ഐഐഎം കോഴിക്കോട്) ജോലി (സർക്കാരി ജോലി) നേടാനുള്ള മികച്ച അവസരം തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഐഐഎം കോഴിക്കോട് സപ്പോർട്ട് എൻജിനീയർ, സീനിയർ സപ്പോർട്ട് എൻജിനീയർ (ഐഐഎം കോഴിക്കോട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023) തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഈ ഒഴിവുള്ള പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് (IIM കോഴിക്കോട് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023) അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന താൽപ്പര്യവും യോഗ്യതയുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് IIM KOZHIKODE iimk.ac.in ന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷിക്കാം. ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി മാർച്ച് 1 […]