ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് (ബിഎസ്എഫ്) 2021-22 ലെ ഡയറക്ട് എൻട്രി പരീക്ഷയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (സ്റ്റെനോ), ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ (മിനിസ്റ്റീരിയൽ) തസ്തികകളിലേക്കുള്ള ഒന്നാം ഘട്ട ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരീക്ഷയെഴുതിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് bsf.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ അവരുടെ ഫലങ്ങൾ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. എഎസ്‌ഐ (സ്റ്റെനോ), എച്ച്‌സി (മിനിറ്റ്) എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള ഒന്നാം ഘട്ട റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പ്രക്രിയ ബിഎസ്‌എഫ് 2022 ഡിസംബർ 21 മുതൽ 2023 ജനുവരി 28 വരെ നടത്തി. 17 ബിഎസ്‌എഫ് റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജൻസികളാണ് (ആർഎകൾ) […]