നിങ്ങൾ 2023-ൽ സർക്കാർ ജോലി അന്വേഷിക്കുകയാണോ? ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതി ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തേക്ക് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കുന്നു. നിയമരംഗത്ത് ഒരു കരിയർ ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ഒരു മികച്ച അവസരമാണ്. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതി യോഗ്യതാ ആവശ്യകതകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. സുപ്രീം കോടതി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡയറക്ടർ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023-ന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന്, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് LLB, ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ B.Lib ഉണ്ടായിരിക്കണം. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. സുപ്രീം കോടതി ഓഫ് ഇന്ത്യ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023-ലെ ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം വ്യത്യസ്തമാണ്, അതിനാൽ താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഒന്നിലധികം അവസരങ്ങളുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം ശമ്പള 123,100 – രൂപ ലഭിക്കും. ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2023 മാർച്ച് 31 വരെ ആണ്. പിന്നീടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സമയപരിധിക്ക് മുമ്പ് അപേക്ഷിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക.