പ്രോട്ടോപ്ലാനറ്ററി ഡിസ്കുകളിലെ പൊടി യുവനക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഊർജ്ജസ്വലമായ പ്രകാശത്തെ കുടുക്കാനും വീണ്ടും പ്രസരിപ്പിക്കാനും കഴിയും. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ലഘൂകരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളിൽ ഒന്ന്, സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഊർജ്ജത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഗ്രഹത്തിലെത്തുന്നത് തടയുകയും അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. സൺ-എർത്ത് സിസ്റ്റത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലാഗ്രാഞ്ച് പോയിന്റിലെ (എൽ1) പൊടി നിറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേഷൻ ആഗോളതാപനം ലഘൂകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തി. സൂര്യനെ ഏകദേശം 2% മങ്ങിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. ഗവേഷകരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥയിൽ ആവശ്യമുള്ള ഫലത്തിന്റെ പരിധി ഇതാണ്.