മസ്തിഷ്കത്തിലെ ന്യൂറോണുകൾ സ്വയം പുനഃക്രമീകരിക്കുകയും മറ്റ് ന്യൂറോണുകളുമായി കണക്ഷനുകൾ നിർമ്മിക്കുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു, ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് മെമ്മറി സംഭരിക്കുന്നു. മെമ്മറിയുടെ ശക്തിയെ ആശ്രയിച്ച് കാലക്രമേണ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. മണിക്കൂറുകളോ ദിവസങ്ങളോ ആഴ്‌ചകളോ വർഷങ്ങളോ പോലും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഘടന നിർമ്മിക്കാൻ ന്യൂറോണുകൾക്ക് സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടോ?. സൊസൈറ്റി ഫോർ ന്യൂറോസയൻസിന്റെ ഓപ്പൺ ആക്സസ് eNeuro-യിൽ വെർതൈം യുഎഫ് സ്‌ക്രിപ്‌സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ഒരു സംഘം നടത്തിയ കണ്ടെത്തലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രബന്ധം ജനുവരി 5-ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് സാധ്യതയുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറഞ്ഞു. അവയിൽ അൽഷിമേഴ്‌സ്, അമിയോട്രോഫിക് ലാറ്ററൽ സ്ക്ലിറോസിസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇത് എഎൽഎസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൂ ഗെഹ്‌റിഗ്സ് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നു.