മൾട്ടി-ടാസ്‌കിംഗ് (നോൺ-ടെക്‌നിക്കൽ) സ്റ്റാഫിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ, എസ്എസ്‌സി ഒരു അറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചു, ഹവൽദാർ (CBIC & CBN) പരീക്ഷ, 2022 നീട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതുപ്രകാരം, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 2023 ഫെബ്രുവരി 24 വരെ SSC MTS 2022-ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും അപേക്ഷിക്കാനും കഴിയും. താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്കും യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും SSC-യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ്, അതായത്, ssc.nic.in സന്ദർശിക്കുക, സ്വയം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അതിനായി അപേക്ഷിക്കുക.

ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഇങ്ങനെ, ‘മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് (നോൺ-ടെക്‌നിക്കൽ) സ്റ്റാഫ്, ഹവൽദാർ (CBIC & CBN) പരീക്ഷകൾക്കുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 2022 24-02-2023 വരെ നീട്ടാൻ കമ്മീഷൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇതനുസരിച്ച് മറ്റ് പ്രധാന തീയതികളിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.’

പുതുക്കിയ ഷെഡ്യൂൾ

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും: ഫെബ്രുവരി 24, 2023

ഓൺലൈൻ ഫീസ് അടയ്‌ക്കാനുള്ള അവസാന തീയതിയും സമയവും: ഫെബ്രുവരി 26, 2023

ഓഫ്‌ലൈൻ ചലാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതിയും സമയവും: ഫെബ്രുവരി 26, 2023

ചലാൻ വഴി പണമടയ്ക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: ഫെബ്രുവരി 27,2023

‘അപേക്ഷാ ഫോം തിരുത്തലിനുള്ള വിൻഡോ’, തിരുത്തൽ ചാർജുകളുടെ ഓൺലൈൻ പേയ്‌മെന്റ് തീയതികൾ: മാർച്ച് 2 മുതൽ മാർച്ച് 3, 2023 വരെ