ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ സ്പെഷലിസ്റ്റ് ഓഫിസർ തസ്തികയിൽ 220 ഒഴിവ്. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ഫെബ്രുവരി 28 വരെ. അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (ഐഡിഒ) തസ്തികയിലേക്കാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. 50 ഒഴിവ് ആണ് ഉള്ളത്. ബിഇ/ബിടെക് (മെക്കാനിക്കൽ/ഇലക്ട്രിക്കൽ/ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ കെമിക്കൽ/ ടെക്സ്റ്റൈൽ/പ്രൊഡക്‌ഷൻ/സിവിൽ) യോഗ്യത ഉള്ളവർക്കു അപേക്ഷിക്കാം. ക്രെഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ സീനിയർ മാനേജർ, ചീഫ് മാനേജർ തസ്തികകളിലായി 30, 25 വീതം ഒഴിവുണ്ട്. മാർക്കറ്റിങ് ഡീലർ വിഭാഗങ്ങളിലെ മാനേജർ തസ്തികയിൽ 10 വീതം ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. www.indianbank.in സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.