സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് 2023 ഉടൻ പുറത്തിറക്കും. അഡ്‌മിറ്റ് കാർഡുകൾക്കായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്നും, അതായത്, Southindianbank.com ൽ നിന്നും ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 പ്രൊബേഷണറി ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലേക്കാണ് നടക്കേണ്ടത്. അപേക്ഷാ നടപടിക്രമം 2023 ഫെബ്രുവരി 1 മുതൽ ആരംഭിച്ചു, പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 12 ഫെബ്രുവരി 2023 ആയിരുന്നു. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച പരീക്ഷാ തീയതി 2023 ഫെബ്രുവരി 18 വരെ ആണ്. അതിനാൽ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എഴുത്തുപരീക്ഷയും അഭിമുഖവും അടങ്ങുന്നതാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.