സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ജൂനിയർ അസോസിയേറ്റ്സ് (കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് & സെയിൽസ്) തസ്തികയിലേക്കുള്ള എസ്ബിഐ ക്ലർക്ക് മെയിൻ ഫലം മാർച്ച് 10ന് പുറത്തിറക്കി. ഫലം എസ്ബിഐയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മെയിൻ പരീക്ഷ എഴുതിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് sbi.co.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഫലം പരിശോധിക്കാം. 5008 ജൂനിയർ അസോസിയേറ്റ്‌സ് (കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് സർവീസ് & സെയിൽസ്) തസ്തികകളിലേക്ക് എസ്ബിഐ ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ഡ്രൈവ് നടത്തുന്നു. പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ 2022 നവംബറിൽ നടത്തി, മെയിൻ പരീക്ഷ 2023 ജനുവരി 15-ന് നടന്നു. പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ പാസായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മെയിൻ പരീക്ഷ എഴുതാൻ അർഹതയുണ്ടായി. മെയിൻ പരീക്ഷ പാസായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇപ്പോൾ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ പ്രാവീണ്യം പരീക്ഷ എഴുതണം. യോഗ്യതാ പരീക്ഷയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പ്രകടനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അന്തിമ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.