ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി (ഇഗ്‌നോ) 2023 ജനുവരി സെഷനിലേക്കുള്ള പ്രവേശന സമയപരിധി മാർച്ച് 10 വരെ നീട്ടി. പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ ignouadmission.samarth.edu.in-ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.
എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും അഡ്മിഷൻ, റീ-രജിസ്‌ട്രേഷൻ സമയപരിധി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 2023 ജനുവരിയിലെ സെഷനിലേക്കുള്ള പ്രവേശന സമയപരിധി ഒന്നിലധികം തവണ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അവസാനമായി ഇത് ഫെബ്രുവരി 28 വരെ നീട്ടി.