കേരള യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023: കേരള യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ ജോലി നേടാനുള്ള മികച്ച അവസരം ഉയർന്നുവന്നിരിക്കുന്നു. കേരള യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഈ ഒഴിവുള്ള തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന താൽപ്പര്യവും യോഗ്യതയുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് keralauniversity.ac.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷിക്കാം. ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2023 ഫെബ്രുവരി 6 വരെ ആണ്. ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ, കേരള യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ PDF എന്ന ലിങ്കിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് കാണാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്നതാണ്.