നാഷണൽ കെമിക്കൽ ലബോറട്ടറി പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റ് I തസ്തികകളിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 2023 മാർച്ച് 25-നകം ഓൺലൈനായി/ഓഫ്‌ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. നാഷണൽ കെമിക്കൽ ലബോറട്ടറി പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റ് I തസ്തികയിലേക്ക് ഒരു ഒഴിവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റ് I തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസ 25,000 – 31,000 രൂപ ശമ്പളം ലഭിക്കും. പ്രൊജക്ട് അസോസിയേറ്റ് I ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നാഷണൽ കെമിക്കൽ ലബോറട്ടറി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ബി.ടെക്/ബി.ഇ ബിരുദം നേടിയിരിക്കണം. ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ന്റെ ജോലി സ്ഥലം പൂനെയിലാണ്. നാഷണൽ കെമിക്കൽ ലബോറട്ടറി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023-ന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2023 മാർച്ച് 25 ആണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നാഷണൽ കെമിക്കൽ ലബോറട്ടറിയുടെ ncl-india.org ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.