ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ എൽഐസി അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ അസിസ്റ്റന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ എഎഒ തസ്തികയിലേക്കുള്ള എൽഐസി എഎഒ മെയിൻസ് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് 2023 പുറത്തിറക്കി. അസിസ്റ്റന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ എഎഒ തസ്തികയിലേക്കുള്ള എഴുത്തുപരീക്ഷ 2023 മാർച്ച് 18-ന് നടത്താൻ എൽഐസി തയ്യാറാണ്. 300 അസിസ്റ്റന്റ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ (AAO) തസ്തികകളിലേക്കുള്ള എൽഐസി എഎഒ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ വിജയിച്ച എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ licindia.in നിന്ന് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. നേരത്തെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ എൽഐസി അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ 300 അസിസ്റ്റന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ (ജനറലിസ്റ്റ്) തസ്തികകളിലേക്ക് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 2023 ലെ എൽഐസി എഎഒ മെയിൻസ് പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആകെ 7754 ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയിൽ യോഗ്യത നേടിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ എൽഐസി എഎഒ മെയിൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് വിളിക്കും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് LIC AAO 2023 മെയിൻ സിലബസ് പരിശോധിക്കാം.