കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫിഷറീസ് ആൻഡ് ഓഷ്യൻ സ്റ്റഡീസ് (കുഫോസ്) കുഫോസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023-ലേക്കുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി, കൊച്ചിയിലെ 12 അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ക്ഷണിച്ചു. കുഫോസ് വെബ്‌സൈറ്റിൽ kufos.ac.in നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, ആവശ്യമായ രേഖകൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ, മറ്റ് അവശ്യ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. KUFOS റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023-ന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം. KUFOS റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023-ന് ആകെ ലഭ്യമായ ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 12 ആണ്. അസിസ്റ്റന്റ് പോസ്റ്റിന്റെ ശമ്പള പ്രതിമാസം 30,995 – 30,995 രൂപയാണ്. കുഫോസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023-ന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 10/04/2023 ആണ്. നിരസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ അപേക്ഷകർ സമയപരിധിക്ക് മുമ്പ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.