കോഴിക്കോട് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്‌മെന്റിൽ (ഐഐഎം കോഴിക്കോട്) ജോലി (സർക്കാരി ജോലി) നേടാനുള്ള മികച്ച അവസരം തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഐഐഎം കോഴിക്കോട് സപ്പോർട്ട് എൻജിനീയർ, സീനിയർ സപ്പോർട്ട് എൻജിനീയർ (ഐഐഎം കോഴിക്കോട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023) തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഈ ഒഴിവുള്ള പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് (IIM കോഴിക്കോട് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023) അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന താൽപ്പര്യവും യോഗ്യതയുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് IIM KOZHIKODE iimk.ac.in ന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷിക്കാം. ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി മാർച്ച് 1 2023 ആണ്.

ഇതിൽ നിന്ന്, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ പോസ്റ്റുകൾക്ക് (IIM KOZHIKODE റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023) നേരിട്ട് ഈ ഔദ്യോഗിക ലിങ്കിൽ iimk.ac.in ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്, ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ,വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. iimk.ac.in ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് കാണാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും കഴിയും.