സെൻട്രൽ സിൽക്ക് ബോർഡ് റാഞ്ചി, മൈസൂർ, ബാംഗ്ലൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ 9 കൺസൾട്ടന്റ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിരമിച്ച ജീവനക്കാർക്ക് സെൻട്രൽ സിൽക്ക് ബോർഡിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മികച്ച അവസരമാണിത്. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയായ 22/03/2023-ന് മുമ്പ് സെൻട്രൽ സിൽക്ക് ബോർഡിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. സെൻട്രൽ സിൽക്ക് ബോർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023-ന് അപേക്ഷിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, ആവശ്യമായ രേഖകൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ, മറ്റ് അവശ്യ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് പരിശോധിക്കണം. ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വിരമിച്ച സ്റ്റാഫ് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം. സെൻട്രൽ സിൽക്ക് ബോർഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 9 ആണ്. സെൻട്രൽ സിൽക്ക് ബോർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023-ന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന്, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് csb.gov.in സന്ദർശിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വെബ്‌സൈറ്റിൽ, സെൻട്രൽ സിൽക്ക് ബോർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 അറിയിപ്പുകൾക്കായി നോക്കുക, വിജ്ഞാപനം പൂർണ്ണമായി വായിക്കുക, തുടർന്ന് തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് അപേക്ഷാ രീതി പരിശോധിക്കുക.