കോഴിക്കോട് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്‌മെന്റിൽ (ഐഐഎം കോഴിക്കോട്) ജോലി നേടാനുള്ള മികച്ച അവസരം. ഐഐഎം കോഴിക്കോട് അഡ്മിൻ അസോസിയേറ്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഈ ഒഴിവുള്ള തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന താൽപ്പര്യവും യോഗ്യതയുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് IIM കോഴിക്കോട് ന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് iimk.ac.in സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷിക്കാം. ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2023 മാർച്ച് 23 വരെ ആണ്.

ഐഐഎം കോഴിക്കോട് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം 2023:
അഡ്മിൻ അസോസിയേറ്റ് – അംഗീകൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും 2 വർഷത്തെ പരിചയവും

IIM കോഴിക്കോട് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023-ലെ ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:
ആകെ പോസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം – അഡ്മിൻ അസോസിയേറ്റ് – 1 പോസ്റ്റ്

ഐഐഎം കോഴിക്കോട് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനുള്ള പ്രായപരിധി 2023:
അപേക്ഷകരുടെ പ്രായം 35 വർഷമായിരിക്കും

IIM കോഴിക്കോട് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023-ന്റെ ശമ്പളം:
അഡ്മിൻ അസോസിയേറ്റ്: 24300/-