സെയിൽ റൂർക്കേല ഫോർമാൻ സ്‌കിൽ ടെസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ 2023 അപ്‌ഡേറ്റ്: സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (സെയിൽ) റൂർക്കല മൈനിംഗ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ പുറത്തിറക്കി. ഫോർമാൻ (S-3), മൈനിംഗ് മേറ്റ് (S-1), സർവേയർ (S-3) എന്നിവ 2023 മാർച്ച് 22 മുതൽ ഈ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തും. മൈനിംഗ് ഫോർമാൻ (S-3), മൈനിംഗ് മേറ്റ് (S-1), സർവേയർ (S-3) തസ്തികകളിലേക്കുള്ള എഴുത്തുപരീക്ഷയിൽ യോഗ്യത നേടിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് SAIL-ന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്-https://www.sailcareers.com-ൽ നിന്ന് മൈനിംഗ് ഫോർമാൻ (S-3), മൈനിംഗ് മേറ്റ് (S-1), സർവേയർ (S-3) എന്നിവ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. സ്‌കിൽ ടെസ്റ്റ് റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സ്കിൽ ടെസ്റ്റിന്റെ സമയത്ത് വെരിഫിക്കേഷനായി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, അവരുടെ യോഗ്യതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന യഥാർത്ഥ രേഖകൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. സ്‌കിൽ ടെസ്റ്റ് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഉടൻ തന്നെ അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ പുറത്തിറക്കും.