സൈനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഗവേഷണത്തിനും വികസനത്തിനും ഉത്തരവാദികളായ ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര പ്രതിരോധ സംഘടനകളിലൊന്നാണ് ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ (ഡിആർഡിഒ). DYSL CT DRDO നിലവിൽ ചെന്നൈയിലെ ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെല്ലോ ഒഴിവുകളിലേക്ക് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കുന്നു. ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത B.Tech/B.E, M.E/M.Tech ആണ്. DYSL CT DRDO റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023-ന് അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ആദ്യം അവരുടെ യോഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കണം. ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ന്റെ ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 1 ആണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് പരിശോധിച്ച് 31/03/2023-ന് മുമ്പ് ഓൺലൈനായി/ഓഫ്‌ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. വാക്ക്-ഇൻ ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കൃത്യസമയത്ത് വേദിയിൽ എത്തിച്ചേരണം, അതുപോലെ ഇന്റർവ്യൂവിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളും കരുതുകയും വേണം. DYSL CT DRDO റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023-ന്റെ വാക്ക്-ഇൻ തീയതി 31/03/2023 ആണ്.