എൽഐസി എഡിഒ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് 2023: ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എൽഐസി) അപ്രന്റീസ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഓഫീസർ പ്രിലിംസ് (ഫേസ് I) പരീക്ഷയുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് 2023 മാർച്ച് 04-ന് പുറത്തിറക്കും. 2023 ജനുവരി 21 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 10 വരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അപേക്ഷകർക്ക് LIC ADO പ്രിലിംസ് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് 2023 ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. LIC ADO അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ലിങ്ക് licindia.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ നൽകും. മൊത്തം 9294 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ADO (അപ്രന്റീസ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഓഫീസർ) തസ്തികയിലേക്കുള്ള പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ 2023 മാർച്ച് 12 ന് LIC നടത്തുന്നു. പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയിൽ യോഗ്യത നേടുന്നവരെ മെയിൻ പരീക്ഷ എഴുതാൻ വിളിക്കും. മെയിൻ പരീക്ഷയിൽ ലഭിക്കുന്ന മാർക്ക് മാത്രമേ അഭിമുഖത്തിനുള്ള ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റിംഗിനായി പരിഗണിക്കൂ.