ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് SO റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 വിജ്ഞാപനം: 203 സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫീസർ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ 2023 ഫെബ്രുവരി 16 മുതൽ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ ആരംഭിച്ചു. ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് താൽപ്പര്യവും യോഗ്യതയുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 2023 ഫെബ്രുവരി 28 -നോ അതിനു മുമ്പോ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫീസർ (എസ്ഒ) തസ്തികകളിലേക്കുള്ള വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിജ്ഞാപനം അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ നേരത്തെ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഫിനാൻഷ്യൽ അനലിസ്റ്റ്, റിസ്ക് ഓഫീസർ, ഐടി/കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫീസർ, ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി, മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസർ, ഫോറെക്സ് ഓഫീസർ, എച്ച്ആർ ഓഫീസർമാർ തുടങ്ങി മൊത്തം 203 സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫീസർ തസ്തികകളിലേക്ക് ബാങ്ക് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ, ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് SO യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ @https://indianbank.in. സന്ദർശിക്കുക.