ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് SO റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 അറിയിപ്പ്: ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് 203 സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫീസർ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള അറിയിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. ചീഫ് മാനേജർ, സീനിയർ മാനേജർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ആകെ 203 സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫീസർ തസ്തികകൾ ലഭ്യമാണ് താൽപ്പര്യമുള്ളതും യോഗ്യതയുള്ളതുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് 2023 ഫെബ്രുവരി 28-നോ അതിനുമുമ്പോ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക. ഫിനാൻഷ്യൽ അനലിസ്റ്റ്, റിസ്ക് ഓഫീസർ, ഐടി/കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫീസർ, ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി, മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസർ, ഫോറെക്സ് ഓഫീസർ, എച്ച്ആർ ഓഫീസർമാർ തുടങ്ങി മൊത്തം 203 സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫീസർ തസ്തികകളിലേക്ക് ബാങ്ക് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് SO റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ആരംഭ തീയതി 2023 ഫെബ്രുവരി 16 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 28 വരെ ആണ്.