ഇന്ത്യൻ ആർമി 2023-ലേക്കുള്ള അഗ്നിവീർ പുതിയ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് നയം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പുതുക്കിയ നയം അനുസരിച്ച്, ഇപ്പോൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സെലക്ഷൻ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി CEE (കോമൺ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ) പരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഇന്ത്യൻ ആർമി അഗ്നിപഥ് വിജ്ഞാപനം 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കും.ഇതുവരെ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് അധികാരികൾ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. PST, മെഡിക്കൽ റൗണ്ടുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി വിദ്യാർത്ഥികളെ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ ആർമി ഒരു CEE പരീക്ഷ നടത്തും. ഈ പ്രവേശന പരീക്ഷ 2023 ഏപ്രിലിൽ നടത്താനാണ് താൽക്കാലികമായി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ ആർമി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള 200 കേന്ദ്രങ്ങളിലായാണ് ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ നടക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് റൗണ്ട് പരീക്ഷയിൽ വിളിക്കും. ഈ പുതിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏകദേശം 40,000 ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൽ ചേരുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.