ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നായ ഐഐടി മദ്രാസ്, ഷെയർ പോയിന്റ് ഡെവലപ്പർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കുന്നു. മദ്രാസ് ഐഐടിയിൽ ഷെയർ പോയിന്റ് ഡെവലപ്പർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ബി.ടെക്/ബി.ഇ, എം.സി.എ ബിരുദമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്. താൽപ്പര്യവും യോഗ്യതയുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 31/03/2023 ന് മുമ്പ് ഓൺലൈനായോ ഓഫ്‌ലൈനായോ അപേക്ഷിക്കാം. ഐഐടി മദ്രാസിൽ 2023-ൽ ഒരു ഷെയർ പോയിന്റ് ഡെവലപ്പർ ഒഴിവുണ്ട്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് പരിശോധിച്ച് അവസാന തീയതിക്ക് മുമ്പ് അപേക്ഷിക്കാം. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസ ശമ്പളം 35,000 – 35,000 രൂപ ലഭിക്കും. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഐഐടി മദ്രാസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023-ന് 31/03/2023-ന് മുമ്പ് അപേക്ഷിക്കണം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ, അവരെ ഐഐടി മദ്രാസ് ചെന്നൈയിൽ ഷെയർ പോയിന്റ് ഡെവലപ്പറായി നിയമിക്കും.