ഐഐടി മദ്രാസ് സീനിയർ റിസർച്ച് ഫെല്ലോ ഒഴിവുകളിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. താൽപ്പര്യമുള്ളവരും യോഗ്യതയുള്ളവരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് യോഗ്യതാ ആവശ്യകതകൾ പരിശോധിച്ച് iitm.ac.in-ൽ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പേജിൽ അവസാന തീയതി 30/03/2023-ന് മുമ്പ് ഓൺലൈനായി/ഓഫ്‌ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. ഐഐടി മദ്രാസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023-ലെ ആകെ ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 1 ആണ്, പ്രതിമാസം 35,000 – 35,000 രൂപ ശമ്പളം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഐഐടി മദ്രാസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023-ന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന്, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ M.E/M.Tech, M.Phil/Ph.D ബിരുദം നേടിയിരിക്കണം. യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഐഐടി മദ്രാസിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.