ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി (ഇഗ്‌നോ) ഇന്ന് ജനുവരി 2023 സെഷനിലേക്കുള്ള ഓൺലൈൻ, ഒഡിഎൽ മോഡുകൾക്കുള്ള പ്രവേശന സമയപരിധി ഫെബ്രുവരി 28 വരെ നീട്ടി. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇഗ്‌നോയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ ignouadmission.samarth.edu.in and ignouiop.samarth.edu.in.എന്നിവയിൽ നിന്ന് അപേക്ഷിക്കാം.                                     ഓൺലൈൻ, ODL മോഡുകൾക്കും 2023 ജനുവരി സെഷനിലേക്കുള്ള റീ-രജിസ്‌ട്രേഷനുമുള്ള എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കുമുള്ള പ്രവേശനത്തിന്റെ അവസാന തീയതി ഫെബ്രുവരി 20-ന് മുമ്പായിരുന്നു, അത് ഇപ്പോൾ ഈ മാസം അവസാനം വരെ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു.