ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ്‌സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, (ICMAI) ICMAI കോസ്റ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗിന്റെ (CMA) രജിസ്‌ട്രേഷൻ തീയതി ജൂൺ 2023 നീട്ടി. ഫൗണ്ടേഷൻ, ഇന്റർമീഡിയറ്റ്, ഫൈനൽ കോഴ്‌സുകൾക്കായി, ICMAI രജിസ്‌ട്രേഷൻ സമയപരിധി ഫെബ്രുവരി 10 വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവസാന നിമിഷത്തെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ എത്രയും വേഗം രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുക. ഐസിഎംഎഐ വെബ്സൈറ്റായ icmai.in വഴിയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. 2023 ജൂണിലെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ്, ഫൈനൽ പരീക്ഷകൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 6,000 രൂപ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് നൽകണം.

    രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, CMA ജൂൺ 2023 പരീക്ഷാ തീയതികളും, പരീക്ഷാ നടത്തുന്ന നഗരങ്ങളും, പരീക്ഷാ പാറ്റേണുകളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ അധികാരികൾ പ്രഖ്യാപിക്കും. ICMAI CMA ജൂൺ 2023 ഫൗണ്ടേഷൻ പരീക്ഷ ഓൺലൈൻ മോഡിൽ നടത്തുമെന്നും ഇന്റർമീഡിയറ്റ്, ഫൈനൽ പരീക്ഷകൾ ഓഫ്‌ലൈൻ മോഡിൽ നടത്തുമെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു.