മോനാഷ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗവേഷകർ നേച്ചർ മൈക്രോബയോളജി ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പുതിയ പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കീമോസിന്തസിസ് (അജൈവ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വളർച്ച) ഈ ആഴത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. സമുദ്ര യാത്രകളിലെ രാസ അളവുകളും സൂക്ഷ്മജീവ സംസ്കാരങ്ങളുടെ ലബോറട്ടറി അധിഷ്ഠിത സ്വഭാവവും സംയോജിപ്പിക്കുന്നതാണ് പഠനം. ഗവേഷക സംഘം മെറ്റാജെനോമിക് സീക്വൻസിംഗും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചു, “സമുദ്രത്തിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത പ്രദേശത്ത് നിലവിലുള്ള എല്ലാ സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെയും ജനിതക ബ്ലൂപ്രിന്റ് എന്ന്” ഡോ ലപ്പൻ പറഞ്ഞു. “ഫൈല എന്നറിയപ്പെടുന്ന എട്ട് വിദൂര ബന്ധമുള്ള സൂക്ഷ്മാണുക്കളിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഉപഭോഗം സാധ്യമാക്കുന്ന ജീനുകൾ കണ്ടെത്തി, ഈ അതിജീവന തന്ത്രം അവർ ജീവിക്കുന്ന ആഴത്തിൽ കൂടുതൽ സാധാരണമാകുന്നു”.

“ലോകത്തിലെ സമുദ്രങ്ങളുടെ ഉപരിതല പാളികളിൽ വിവിധ ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും ജീവശാസ്ത്രപരവുമായ പ്രക്രിയകൾ കാരണം ഉയർന്ന അളവിൽ ഹൈഡ്രജൻ, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വാതകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ സമുദ്രത്തിലെ ബാക്ടീരിയകൾ അവരുടെ ഭൗമ ബന്ധുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ വാതകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുവെന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നുവെന്ന് ” ഡോ.ലാപ്പൻ പറഞ്ഞു.