സി‌എസ്‌എൽ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023: കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡിൽ (സിഎസ്‌എൽ) ജോലി നേടാനുള്ള മികച്ച അവസരം ഉയർന്നുവന്നിരിക്കുന്നു. ഇൻസ്ട്രക്ടർ തസ്തികകളിലേക്ക് സിഎസ്എൽ അപേക്ഷകൾ തേടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒഴിവുള്ള പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന താൽപ്പര്യവും യോഗ്യതയുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് CSL ന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് cochinshipyard.in സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷിക്കാം. ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി2023 മാർച്ച് 15 വരെ ആണ്. ഇതുകൂടാതെ, ഈ ഔദ്യോഗിക ലിങ്ക് cochinshipyard.in-ൽ നേരിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ പോസ്റ്റുകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, CSL റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 അറിയിപ്പ് PDF എന്ന ലിങ്കിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് കാണാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും കഴിയും