ന്യൂഡൽഹി: ഗേറ്റ് 2023 ഫലം പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ലിങ്ക് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജി സജീവമാക്കി. ഗേറ്റ് 2023 എടുത്തവർക്ക് gate.iitk.ac.in എന്ന ഗേറ്റ് 2023 ന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് ഫലം പരിശോധിക്കാം. ഫെബ്രുവരി 4, 5, 11, 12 തീയതികളിൽ നടന്ന ഗേറ്റ് 2023 ന്റെ സംഘാടക സ്ഥാപനമാണ് ഐഐടി കാൺപൂർ. IIT കാൺപൂർ ഗേറ്റ് 2023 താൽക്കാലിക ഉത്തരസൂചിക ഫെബ്രുവരി 21-ന് പുറത്തിറക്കി. GATE 2023 പ്രതികരണ ഷീറ്റ് ഫെബ്രുവരി 15-ന് പുറത്തിറങ്ങി. ഉത്തരസൂചികയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങളോട് എതിർപ്പുകൾ ഉന്നയിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഫെബ്രുവരി 25 വരെ സമയം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗേറ്റ് 2023 29 വിഷയങ്ങൾക്കായി കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷയായി നടത്തി. ഓരോ വിഷയത്തിനും 100 മാർക്കായിരുന്നു പരീക്ഷ. ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് വിഭാഗത്തിന് 15 മാർക്കും സബ്ജക്ട് പേപ്പറിന് 85 മാർക്കുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ടെക്‌നോളജി, ആർക്കിടെക്ചർ, സയൻസ്, കൊമേഴ്‌സ്, ആർട്‌സ് എന്നിവയിലെ മാസ്റ്റേഴ്‌സ് പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കും ഡയറക്ട് ഡോക്ടറൽ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കും പ്രവേശനം നേടുന്നതിനായി എൻജിനീയറിങ്ങിലെ ഗ്രാജ്വേറ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് (ഗേറ്റ്) നടത്തുന്നു. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും (പിഎസ്‌യു) അവരുടെ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പ്രക്രിയയ്ക്കായി ഗേറ്റ് സ്‌കോർ ഉപയോഗിക്കുന്നു.