സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ 2023 ലെ 10, 12 ക്ലാസുകളിലെ ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ ഇന്ന്, ഫെബ്രുവരി 15, 2023-ന് ആരംഭിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്.
സിബിഎസ്ഇ ബോർഡ് പരീക്ഷാ ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച്, 10, 12 തീയതികളിലെ ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ ഫെബ്രുവരി 15 മുതൽ ഏപ്രിൽ 05, 2023 വരെ നടത്തും. ഏകദേശം 38,83,710 ലക്ഷം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സിബിഎസ്ഇ ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ-2023-ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 7250 ലധികം കേന്ദ്രങ്ങളിലും വിദേശത്തെ 26 രാജ്യങ്ങളിലും പരീക്ഷകൾ നടത്തും.

പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ 16 ദിവസത്തേക്ക് നടത്തുകയും 2023 മാർച്ച് 21-ന് അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും. അതേസമയം, പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ 36 ദിവസത്തേക്ക് നടത്തും, അതനുസരിച്ച് ഈ പരീക്ഷകൾ 2023 ഏപ്രിൽ 05-ന് അവസാനിക്കും. പത്താം ക്ലാസിൽ സി.ബി.എസ്.ഇ. 76 വിഷയങ്ങളിലും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസിൽ 115 വിഷയങ്ങളിലും പരീക്ഷ നടത്തും. സിബിഎസ്ഇ നടത്തുന്ന പരീക്ഷയുടെ ആകെ വിഷയങ്ങൾ 91 ആയിരിക്കും.