ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കോർപ്പറേഷൻ (ONGC) ജൂനിയർ പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. പ്രമുഖ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ഒഎൻജിസിയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇതൊരു സുവർണാവസരമാണ്. ഒഎൻജിസി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023-ന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ജൂനിയർ പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റ് പോസ്റ്റിന് ആവശ്യമായ യോഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കണം. ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് അനുസരിച്ച്, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഒരു അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ ബി.ടെക്/ബി.ഇ, എം.എസ്.സി, എം.ഇ/എം.ടെക് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം. ഒഎൻജിസി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023-നുള്ള ആകെ ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 1. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് പരിശോധിച്ച് അവസാന തീയതിക്ക് മുമ്പ് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. ONGC റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023-നെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. ONGC ജൂനിയർ പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023-ന്റെ ശമ്പളം Rs. 900,000 പ്രതിവർഷം. ONGC റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023-ന്റെ ജോലി സ്ഥലം ന്യൂഡൽഹിയാണ്. ന്യൂഡൽഹിയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 21/03/2023 ആണ്.