സർക്കാർ മേഖലയിൽ ഒരു മാനേജർ സ്ഥാനം അന്വേഷിക്കുകയാണോ? ഇതാ നിങ്ങളുടെ അവസരം! ഡിഎംആർസി (ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ) ന്യൂഡൽഹിയിലെ 2 മാനേജർ ഒഴിവുകൾ നികത്താൻ ഡിഎംആർസി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023-ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, ആവശ്യമായ രേഖകൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ, മറ്റ് അവശ്യ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ അറിയാൻ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പിലൂടെ പോകാവുന്നതാണ്. DMRC റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023-ന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 31/03/2023 ആണ്. ഡിഎംആർസി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023-ന് അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അപേക്ഷകർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത യോഗ്യതാ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം. ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് അനുസരിച്ച്, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ N/A പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം. യോഗ്യതയുടെ വിശദമായ വിവരണം ലഭിക്കുന്നതിന്, ദയവായി DMRC വെബ്സൈറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് സന്ദർശിക്കുക. ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ന്റെ ശമ്പളം പ്രതിമാസം 60,000 – 180,000 രൂപയാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് DMRC ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് delhimetrorail.com സന്ദർശിക്കുക.