ജമ്മു കശ്മീരിലെ സോഫ്റ്റ് സോൺ പ്രദേശങ്ങൾക്കായുള്ള 10, 11, ക്ലാസ് 12 ക്ലാസുകളിലെ തീയതി ഷീറ്റുകൾ ജമ്മു കശ്മീർ സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് ഇന്ന് പുറത്തിറക്കി. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് jkbose.nic.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഡാറ്റാഷീറ്റ് പരിശോധിക്കാം.
പരീക്ഷാ ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച്, JKBOSE പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ മാർച്ച് 9 ന് ആരംഭിച്ച് ഏപ്രിൽ 5 ന് അവസാനിക്കും. 11-ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ മാർച്ച് 6 ന് ആരംഭിച്ച് ഏപ്രിൽ 19 ന് അവസാനിക്കും. 12-ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ മാർച്ച് 8 ന് ആരംഭിച്ച് ഏപ്രിലിൽ ഏപ്രിൽ 2 ന് അവസാനിക്കും.