സെൻട്രൽ റിസർവ് പോലീസ് ഫോഴ്‌സ് (CRPF) അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (ASI) സ്റ്റെനോ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പരീക്ഷ 2023-ന്റെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് പുറത്തിറക്കി. പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് crpf.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്ന് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. CRPF ASI ടെസ്റ്റ് 2023 ഓൺലൈനായി നടത്തും. അപേക്ഷകർ 100 മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്‌സ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകണം. പരീക്ഷയുടെ ദൈർഘ്യം 1.5 മണിക്കൂർ ആയിരിക്കും. CRPF ASI സ്റ്റെനോ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ്: എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയുക

1. crpf.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക

2.ഹോംപേജിൽ, “അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (സ്റ്റെനോ)ക്കുള്ള അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക്” ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

3. നിങ്ങളുടെ ലോഗിൻ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക

4. നിങ്ങളുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് സ്ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും

5. ഭാവി റഫറൻസിനായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് എടുക്കുക.