ബ്രഹ്മപുരത്ത് തീ അണയ്ക്കുവാൻ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അഗ്നിശമനസേനാ പ്രവർത്തകർക്കും മറ്റ് സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർക്കുമായി മൊബൈൽ ക്ലിനിക്ക് അടക്കമുള്ള വിവിധ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ബ്രഹ്മപുരത്ത് മാലിന്യ പ്ലാന്‍റിലെ തീ കെടുത്തുന്ന ദൗത്യത്തിലെ അഗ്നിശമനസേനാ പ്രവർത്തകർക്കും മറ്റു സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്കുമായി മുഴുവൻ സമയ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ ഒരുക്കി ആസ്റ്റർ ഹോസ്പ്പിറ്റൽസ്. കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള വിവിധ ആസ്റ്റർ ഹോസ്പ്പിറ്റലുകളിലെ പൾമനോളജിസ്റ്റുകളുടെ ടെലി കൺസൾട്ടേഷൻ സേവനവും, റെസ്പിറേറ്ററി തെറാപ്പിസ്റ്റുകളുടെ മുഴുവൻ സമയ സേവനവും ബ്രഹ്മപുരത്ത് ലഭ്യമാക്കും. ഇതോടൊപ്പം മുഴുവൻ സമയ പൾമനറി ഫങ്ക്ഷണൽ ടെസ്റ്റുകൾ (പി.എഫ് ടി ) നടത്തുവാനുള്ള സൗകര്യവും മൊബൈൽ ക്ലിനിക്കിലൂടെ ആസ്റ്റർ ഹോസ്പ്പിറ്റൽസ് ബ്രഹ്മപുരത്ത് നടപ്പിലാക്കും. ആസ്റ്റർ ഡി എം ഹെൽത്ത് കെയറിന്റെ സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ചെയർമാൻ ആസാദ് മൂപ്പന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഇത്തരം ഒരു ഉദ്യമവുമായി ആസ്റ്റർ ഹോസ്പ്പിറ്റൽസ് മുന്നോട്ട് വന്നത്. സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി, ജില്ലാ കളക്ടർ, എന്നിവരുടെ നിർദ്ദേശാനുസാരണമായിരിക്കും വിവിധ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ആസ്റ്റർ ഡി എം ഹെൽത്ത് കെയറിന്റെ സന്നദ്ധസംഘടനയായ ആസ്റ്റർ വോളന്റിയേഴ്സിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നത് . ഇതിനോടകം 2000 മാസ്ക്കുകൾ ആസ്റ്റർ മെഡ്സിറ്റിയിടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബ്രഹ്മപുരത്ത് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആസ്റ്റർ മെഡ്സിറ്റി അത്യാഹിതവിഭാത്തിലെ വിവിധ ഡോക്ടർമാരുടെയും പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫുകളുടെയും സേവനങ്ങളും ബ്രഹ്മപുരത്ത് ലഭ്യമായിരിക്കും.