രാജസ്ഥാൻ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ (ആർബിഎസ്ഇ), അജ്മീർ ഇന്ന് 10, 12 ക്ലാസുകളിലെ ബോർഡ് പരീക്ഷകളുടെ പരീക്ഷാ തീയതികൾ പരിഷ്കരിച്ചു. ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച്, ഏപ്രിൽ 3 ന് നടത്താനിരുന്ന 10, 12 ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ ഏപ്രിൽ 4 ലേക്ക് മാറ്റി.

ഏപ്രിൽ 3 ന് നടക്കുന്ന മഹാവീർ ജയന്തി പ്രമാണിച്ച് പരീക്ഷാ തീയതികൾ പരിഷ്കരിച്ചു. മറ്റ് പരീക്ഷകളുടെ ഷെഡ്യൂൾ അതേപടി തുടരുന്നു.
ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം. 12-ാം ക്ലാസിലെ പരീക്ഷകൾ മാർച്ച് 9 മുതൽ ഏപ്രിൽ 12 വരെ നടത്തും. അത് മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ തുടങ്ങും. പരീക്ഷകൾ രാവിലെ 8:45 ന് ആരംഭിച്ച് 11:30 ന് അവസാനിക്കും. പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ മാർച്ച് 16 മുതൽ ആരംഭിച്ച് ഏപ്രിൽ 11 ന് അവസാനിക്കും.
കഴിഞ്ഞ വർഷം, RBSE ക്ലാസ് 12 ബോർഡ് പ്രായോഗിക പരീക്ഷകൾ ഫെബ്രുവരി 15 മുതൽ 28 വരെ നടന്നു, തിയറി പരീക്ഷകൾ 2022 മാർച്ച് 24 മുതൽ ഏപ്രിൽ 26 വരെ രാവിലെ 8:30 മുതൽ 11:45 വരെ നടത്തിയിരുന്നു. പത്താം ക്ലാസ് ഫൈനൽ പരീക്ഷകൾ മാർച്ച് 31 മുതൽ ഏപ്രിൽ 26 വരെ രാവിലെ 8:30 മുതൽ രാത്രി 11:45 വരെ നടന്നു.