ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി (ഇഗ്നോ) ജനുവരി 8 ന് നടത്തിയ പിഎച്ച്ഡി പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരസൂചിക ഇന്ന് പുറത്തിറക്കി. പ്രവേശന പരീക്ഷ എഴുതിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ ignou.ac.in-ൽ ഉത്തരസൂചിക പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

മാർച്ച് 4 വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉത്തരസൂചികയിൽ എതിർപ്പുകൾ ഉന്നയിക്കാം. വെല്ലുവിളികൾ/ചോദ്യങ്ങൾ [email protected] എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കണം. മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയത്തിനും തീയതിക്കും ശേഷം ഉത്തരസൂചിക ലഭ്യമാകില്ല.