നിങ്ങൾ ഒരു റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റായി ജോലി നോക്കുകയാണോ? എയിംസ് ഡൽഹി 2023-ൽ നിലവിൽ ലഭ്യമായ റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, എയിംസ് ന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ aiims.edu പരിശോധിക്കുക. യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ. ഡൽഹി എയിംസ് റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് ബിഎസ്‌സി, എംഎസ്‌സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഡൽഹി എയിംസിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. എയിംസ് ഡൽഹി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 1 ആണ്. ഡൽഹി എയിംസിലെ റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം 31,000 രൂപ ശമ്പളം ലഭിക്കും. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 29/03/2023 ഓൺലൈനായി/ഓഫ്‌ലൈനായി aiims.edu-ൽ അപേക്ഷിക്കാം.